NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

OMNIA wonen

Activiteitencommissie

DE HUURDERSCOMMISSIE


De bestuursleden van de
Huurderscommissie
kunt u
hier zien


U kunt de commissie bereiken via

Huurderscommissie@
DeBogen-Harderwijk.nl


Frans Oort is de woonadviseur voor de huurders van Omnia Wonen in het complex van De Bogen Info@OmniaWonen.nl


Klik op de foto voor een uitvergroting


UPDATE HUURDERSCOMMISSIE MAART 2022

Het is goed om na anderhalf jaar functioneren van de “Huurderscommissie De Bogen” u een blik te gunnen op wat ons bezig hield. Onze commissie komt elke twee maanden bijeen op de eerste woensdag van de maand. De secretaris (Gonnie Boute) maakt een verslag met een besluitenlijstje en de penningmeester (Rein Schurer) houdt consciëntieus de actuele uitgaven bij. Hij heeft recent de jaarnota 2022 aan Omnia aangeboden.


Elke maand is er een overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) en Omnia Wonen (woonconsulente) in aanwezigheid van de huismeester. Onze huidige woonconsulente Emily krijgt een nieuwe functie binnen Omnia en verlaat ons per 1 april. Wij hebben met haar steeds heel goed samengewerkt. Wij danken haar voor haar aandacht en begrip en haar positieve inspanningen voor de gezamenlijke belangen van ons huurders en verhuurder Omnia. Haar opvolger is Willem Roos.


Twee onderwerpen zijn al langere tijd aan de orde. Enkele appartementen, die grenzen aan “Grand Café Alleman”, hebben chronisch ernstige hinder van geur- en geluidsoverlast. Deze nare situatie wordt veroorzaakt door lekkage in het afvoerkanaal van de keuken en gebrekkige isolatie van de scheidingsmuren. Al wel viermaal werd onderzoek gedaan naar een mogelijke oplossing van het probleem. 's Heerenloo heeft -als onderhuurder voor Alleman- een provisorische reparatie laten uitvoeren, die volledig irrelevant bleek. Onze commissie heeft hulp gevraagd aan Omnia Wonen en aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). De juridische afdelingen van beide instellingen ondersteunen de klachten. ODNV heeft een jurist ingezet om een spoedige oplossing te bevorderen. Na twee jaren van overlast hopen wij van harte dat het einde hiervan nu bereikt wordt.


Het andere onderwerp betreft het functioneren van de huismeester. De bereidheid van Jeannette Flos tot hulp bij kleine klusjes is bij ons huurders bekend. Echter … zij mag die hulp helemaal niet bieden, want zij is in dienst van de VvE en wordt door Omnia Wonen niet beloond. Een huismeester past niet in de begroting van Omnia en Omnia stelt zich op het standpunt, dat een huismeester voor ons ook niet nodig is. De huismeester heeft wél als taak de openbare ruimten te controleren (entrees, trappenhuizen, galerijen, binnentuin, parkeerkelder) en zij doet dat dus automatisch voor eigenaren en huurders samen. Het beleid blijft zo, dat “alles binnen de voordeur” een ding is voor Omnia. Verzoeken voor reparatie e.d. binnenshuis behoren huurders dus niét bij de huismeester te doen maar uitsluitend bij Omnia Wonen!


Recent hebben wij gesproken over de plaatsing van een nieuwe GFT-bak dichtbij ons complex. De woonconsulente heeft onze voorkeur voor een plek aan de voorzijde van de ingang van de winkelpassage aan de gemeente Harderwijk doorgegeven.


Een goed ding is de instelling van een activiteitencommissie. Die ging meteen van start met de versiering van entrees en galerijen voor Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Er is meer te verwachten: de enthousiaste leden willen bijdragen aan een goede onderlinge sfeer en woonplezier voor álle bewoners van ons complex. En wij, als huurderscommissie werken daar uiteraard graag aan mee.


Verheugend is het te zien hoe steeds veel vrijwilligers aanwezig willen zijn om te helpen bij het realiseren van goede ideeën. Bijvoorbeeld door het sponsoren van de vogelhuisjes in de binnentuin, uitgevoerd met inzet van de tuincommissie.


Tenslotte nog één opmerking: steeds weer actueel is de vervuiling door afval op straat en plein rond ons complex. Resten plastic-verpakking, papier en vooral sigarettenpeuken liggen op de grond in plaats van in de vuilcontainer. Een zaak voor ons allen om op te letten: “Houd onze omgeving schoon!”. Dank voor het vertrouwen de afgelopen periode in ons gesteld.


Dick van Ittersum

Voorzitter Huurderscommissie De Bogen

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

Wij zijn de SHOW. Dat staat voor Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen. Wij zorgen dat er wordt geluisterd naar de wensen van huurders.
Met Omnia Wonen en uw gemeente praten wij over alles wat met wonen te maken heeft. Een onafhankelijke organisatie vóór en dóór huurders.

De SHOW is de sparringpartner, woordvoerder en belangenbehartiger voor jou. Wij willen dat iedereen een huis kan huren die bij hen past: betaalbaar, goed onderhouden en in een fijne buurt.


Wilt u meer van ons zien?

Kijk eens op onze website. Daar vertellen wij meer over wie wij zijn. En vooral wat wij voor u doen!

Want ook als u ons niet kent, werken wij hard in uw belang!

Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen

HUURDERSCOMMISSIE DE BOGEN

Nu twee jaar geleden, in augustus 2019, verhuisde ik naar De Bogen. Van een ééngezinswoning in Ermelo naar een appartement in Harderwijk. Een Ermeloër die Harderwijker wil worden: een beetje een uitdaging toch wel! Inmiddels kan ik zeggen, dat het alleszins meeviel: Harderwijkers zijn net zulke aardige mensen als Ermeloërs. Bij het inrichten van mijn appartement maakte ik kennis met huismeester Jeannette Flos en via haar ontmoette ik Otto Buttner, bestuurslid van de VvE. Van hem vernam ik, dat er al enige tijd geen huurderscommissie in De Bogen bestond. Zo'n commissie behoorde er wel te zijn.


In februari 2020 werd voor het eerst door vier gemotiveerde mensen gesproken over de instelling van een nieuwe commissie. Zij waren welkom in het huis van Otto Buttner en zijn vrouw. Daar kregen de functies een naam: voorzitter (Dick van Ittersum), secretaris (Gonnie Boute), penningmeester (Rein Schurer) en lid (Miny Gelens). Nu moesten wij ons bekend maken aan alle huurders. In juni 2020 organiseerden wij een enquête met de vraag in te stemmen met ons initiatief. Ruim 50% van de huurders reageerde positief, de rest reageerde niet. Wij vonden dat toch een beetje matig. En besloten tot een tweede ronde met een omgekeerde vraagstelling: “Wie is het niét eens met ons plan?” Er kwamen twee reacties: twee huurders wilden melden, dat hun status van huurder was gewijzigd in die van eigenaar. Maar voor het instellen van een huurderscommissie waren zij wél! Hoera, wij konden nu zeggen, dat wij voor 100% welkom waren.


De volgende stap was contact met Omnia Wonen. Er was een vergadering met de toenmalige woonconsulent van de Bogen Jurriaan van den Brink. Hij liet weten, dat Omnia positieve waardering had voor ons plan en alle medewerking toezegde. Er werd een brievenbus geplaatst onder die van de VvE bij het kantoor van de huismeester. Die bus speelde direct een effectieve rol bij het oplossen van het probleem van de haperende cv-radiatoren in diverse appartementen.


Het werd september. Wij waren blij met het toetreden van een nieuw lid: Thea Schreiber. En wij maakten kennis met de nieuwe woonconsulente Emily. Meteen bleek dat wij met haar bijzonder goed kunnen samenwerken. In december had Rein Schurer na overleg met Emily voor Omnia “Jaarplan en Begroting” afgerond. Wij werden erkend door Omnia en ontvingen een budget van 500 euro voor toekomstige kosten van activiteiten.


Toen was het 1 januari 2021: de officiële begindatum van de “Huurderscommissie De Bogen”. In mei 2021 mochten wij nóg een nieuw lid begroeten: Miep van Schie. Met zes leden achten wij de huurderscommissie nu compleet. Wij willen ons enthousiast inzetten voor het welzijn van alle huurders en dat in goede samenwerking met de VvE met wie wij immers gemeenschappelijke belangen hebben.

Met groet, Dick van Ittersum


p.s. Miny Gelens heeft de commissie helaas verlaten i.v.m. een verhuizing.

WAT DOET EEN HUURDERSCOMMISSIE?

De huurderscommissie zet zich in voor de belangen van de huurders op complexniveau. Zij hebben overleg en geven desgewenst advies aan Omnia over:

  • Zaken die rechtstreeks te maken hebben met de woningen van hun complex en de directe woonomgeving
  • Zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituaties van hun huurders

U kunt hierbij ook denken aan onderwerpen als:

  • Onderhoud van woningen en de directe woonomgeving
  • Verbeteringen en renovatie van woningen inclusief het sociaalplan, servicekosten en onderhoud complex


Daarnaast kan een huurderscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:

  • Het organiseren van een opruimdag of tuindag
  • Het organiseren van een buurtfeest
  • Het verwelkomen van nieuwe bewoners


Het behandelen van reparatieverzoeken in en rondom het complex is een taak van alle bewoners en niet alleen van de huurderscommissie! Is er bijvoorbeeld een stoeptegel los of een lamp in de hal/portiek stuk, dan kan elke bewoner hiervoor een reparatieverzoek indienen bij de huismeester.


Een huurderscommissie kan geen individuele problemen tussen een huurder en Omnia oplossen. Wel kan zij de huurder advies geven over het inwinnen van informatie m.b.t. dit probleem.